VTALS – OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR TSFK KLUBBHAMN, SÅNNA

Dessa föreskrifter gäller från och med 2021
 
§  1  ALLMÄNT
a  TSFK upplåter enligt nedan gällande föreskrifter förtöjningsplats till den som tecknat avtal för plats vid klubbens båthamn i Sånna. Avtalet är personligt och kan ej överlåtas utan styrelsens godkännande.
b  Tilldelning av plats sker genom TSFK, till klubbmedlem efter upprättad båtplatskö.
c  Avtalet gäller per kalenderår.
d  Båtägare som inte utnyttjar sin förtöjningsplats, skall meddela hamnansvarig, så att det finns möjlighet till tillfälligt utlån om sådan behov uppstår och om plats ej nyttjas avtalsägare under 2 år så återfaller platsen till klubben. Båtar och trailers får inte förvaras i hamnområdet utan överenskommelse med styrelsen. Om man får beviljad förvaring skal ägaren se till att kontaktuppgifter finns lättillgängligt för att vid behov kunna komma i kontakt med ägaren. Båtar som förvarats vid hamnen över vinter skall senast vara ilagda 1 juni.
 e  Har TSFK avsänt meddelande i rekommenderat brev/mejl till båtägarens senast kända adress, skall detta anses ha kommit mottagaren tillhanda senast på 7:e dagen efter avsändandet.
 f  TSFK äger rätt att flytta felaktigt eller slarvigt förtöjd båt, även sådan båt som olovligen förtöjts.
 
§  2  AVGIFTER
Medlem är skyldig att betala sina av klubben fastställda avgifter, senast den 28 Feb. Om betalning uteblir påföres påminnelseavgift. Av årsstämman fastställd avgift
 
§  3  FÖRTÖJNINGSPLATS
Båtägaren äger rätt att med egen båt utnyttja sin plats. Vid nyttjanderätts tidens slut skall båten vara avlägsnad från hamnområdet, såvida inte TSFK annat beslutat eller medgivit.
 
§  4  BÅTÄGAREN ÅLIGGER
 Att tillse
 Att förtöjningsändar och annat material, t ex fjädrar mellan bryggan och båten, är i fullgott skick och omedelbart utbyta av TSFK eller bryggvärd underkänt förtöjningsgods.
 Att Om TSFK så påfordrar, flytta till annan förtöjningsplats inom hamnen för bättre utnyttjande av hamnens kapacitet.
 Att snarast till TSFK eller bryggvärd anmäla eventuella skador på bryggor, båtar, bojar, byggnader e dyl.
 Att vid längre tids frånvaro från hamnplats (vid t ex sjukdom eller liknande) överlämna platsen till TSFK att användas som tillfällig uthyrning/gästplats.
 Att om båten sjunker eller blir liggande i vatten, genast vidtagna åtgärder för båtens upptagande eller länsning. Om så inte sker får TSFK utan ägarens hörande, på dennes risk och bekostnad låta flytta, upptaga, länspumpa samt borttransportera båten.
 Att till TSFK hamnansvarige omedelbart anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress, telefonnummer samt varje förändring av typ, längd och breddmått utseende etc på den båt som enligt avtal avses ligga vid förtöjningsplats.
 Att iakttaga god ordning inom TSFK område.
 Att väl vårda och aktsamt begagna TSFK anläggningar och utrustning samt är skyldig vid åstadkommen skada ersätta denna med belopp som TSFK äger rätt att bestämma.
 
 §  5  DET ÄR BÅTÄGAREN FÖRBJUDET
Att ge ut koden till bommen till utomstående icke medlemmar
Att lämna bommen öppen med öppet lås och rätt låskombination
Att utan TSFK medgivande överlåta (utlåna eller uthyra) sin förtöjningsplats. Uthyrning av plats i andra hand sker genom TSFK.
 Att inom TSFK område förvara olja eller annat brandfarligt material eller inom hamnområdet spilla olja, drivmedel eller tömma toalett.
 
§  6  ANSVARSSKYLDIGHET  M.M
 a TSFK fritages från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens båt eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision, kranlyft, transport eller annan orsak.
 b finns fler ägare till en och samma båt skall uppgift härom finnas infört i gällande avtal och är det en för alla och alla för en ansvarig för fullgörandet av skyldigheter enligt avtal.
 skulle båt vid upplåtelsetidens slut kvarligga i hamnen utan att överenskommelse om förlängning av upplåtelsetiden träffats eller eljest ligga till hinder för verksamheten i hamnen, äger TSFK rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten.
 d för varje inom TSFK klubbhamn förtöjd båt skall finnas minst båtansvarsförsäkring. Bevis skall på anmodan kunna uppvisas. Om inte försäkring tecknats kan detta medföra uppsägning av gällande avtal.
 
 §  7 ARBETSINSATS/AVHYSNING
 a Avtalsinnehavaren är skyldig att delta på minst en av fyra arbetstillfällen som styrelsen föreslår. Om sådan tjänstgöring inte fullföljes skall båtplatsinnehavaren betala, av TSFK, fastställd avgift efter beslut på årsstämman.
 b Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter är TSFK berättigat att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som TSFK kan finna påkallat på grund av det inträffade. TSFK fritages härigenom från allt ansvar för vidtagna åtgärder.
 c båtägaren skall också vara behjälplig mot klubben att se till att obehöriga ej kan ta sig ner i hamnen med fordon etc. Släpp ej igenom eftervarande fordon genom bommen om du inte med säkerthet kan fastställa att det är en behörig medlem tex genom att fråga om okänd person kan koden.
d båtägaren är skyldig att iakttaga de ändringar som kan ske i ovanstående föreskrifter.