Hamnregler för båtplats i Tibro Sportfiskeklubb.

AVTALS – OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER.

För Tibro sportfiskeklubbs båthamn i Sånna. Dessa föreskrifter är uppdaterade och gäller från och med 1 januari 2024

§ 1 Allmänna regler

 • TSFK upplåter enligt nedan gällande föreskrifter förtöjningsplats till den som tecknat avtal för plats vid klubbens båthamn i Sånna. Avtalet är personligt och kan ej överlåtas utan styrelsens godkännande.
 • Avtalet gäller per kalenderår förutsatt att man betalt sin båtplats samt medlemskap innan förfallodatum sista februari.
 • De båtägare som inte utnyttjar sin förtöjningsplats, ska meddela hamnansvarig, så att det finns möjlighet till tillfälligt utlån om sådana behov uppstår. Om plats ej nyttjats eller meddelats hamnansvarig tillfällig frånvaro så blir avtalsägare av med sin plats som då återfaller till klubben. OBS! Båtar och trailers får inte förvaras i hamnområdet utan överenskommelse med styrelsen.
 •  Har TSFK avsänt meddelande i rekommenderat brev/e-post till båtägarens senast kända adress, skall detta anses ha kommit mottagaren senast på 7:e dagen efter avsändandet. Det är avtalsägaren är skyldighet att informera klubbens vid byte av adress m.m.
 • TSFK äger rätt att flytta felaktigt eller slarvigt förtöjd båt, även sådan båt som olovligen förtöjs.

 §  2  AVGIFTER

 • Medlem är skyldig att betala sina av klubben fastställda avgifter, senast den 28 februari varje kalenderår. Om betalning uteblir påförs påminnelseavgift. Av årsstämman fastställd avgift och rätten till platsen försvinner.

 §  3  FÖRTÖJNINGSPLATS

 • Båtägaren äger rätt att med egen båt utnyttja sin plats. Vid nyttjanderätts tidens slut skall båten vara avlägsnad från hamnområdet, såvida inte TSFK annat beslutat eller medgivit. Man får ej låna ut sin plats eller dela ut koden till hamnen till andra icke medlemmar i klubben.

§  4  BÅTÄGAREN ÅLIGGER

 • Att förtöjningsändar och annat material, till exempel fjädrar mellan bryggan och båten, är i fullgott skick och omedelbart utbytta av TSFK.
 • Att om TSFK anser att flytta till annan förtöjningsplats inom hamnen för bättre utnyttjande av hamnens kapacitet.
 • Att snarast till TSFK eller hamnkommitté anmäla eventuella skador på bryggor, båtar, bojar, byggnader och dylikt.
 • Att vid längre tids frånvaro från hamnplats (vid till exempel sjukdom eller liknande) överlämna platsen till TSFK att användas som tillfällig uthyrning/gästplats.
 • Att om båten sjunker eller blir liggande i vatten, genast vidta åtgärder för båtens upptagande eller länsning. Om så inte sker får TSFK utan ägarens hörande, på dennes risk och bekostnad låta flytta, upptaga, länspumpa samt borttransportera båten.
 • Att till TSFK hamnansvarig omedelbart anmäla varje ändring av bostadsadress, e-postadress, telefonnummer m.m.
 • Att iakttaga god ordning inom TSFK område.
 •  Att väl vårda och aktsamt begagna TSFK anläggningar och utrustning samt är skyldig ersätta skada man åstadkommer. Detta med belopp som TSFK äger rätt att bestämma.

 §  5  DET ÄR BÅTÄGAREN FÖRBJUDET

 • Att ge ut koden till bommen till utomstående icke medlemmar.
 • Att lämna bommen öppen med öppet lås och rätt låskombination.
 • Att utan TSFK medgivande överlåta (utlåna eller uthyra) sin förtöjningsplats. Uthyrning av plats i andra hand sker genom TSFK.
 •  Att inom TSFK område förvara olja eller annat brandfarligt material eller inom hamnområdet spilla olja, drivmedel eller tömma toalett.

§  6  ANSVARSSKYLDIGHET  M.M

 •  TSFK fritages från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens båt eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision, transport eller annan orsak.
 • Om det finns fler ägare till en och samma båt skall uppgifter om det finnas infört i gällande avtal och det är en för alla och alla för en ansvarig för fullgörandet av skyldigheter enligt avtal.
 • Skulle båt vid upplåtelsetidens slut ligga kvar i hamnen, äger TSFK rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten.
 •  För varje inom TSFK klubbhamn förtöjd båt skall det finnas minst bilansvarsförsäkring. Bevis skall på anmodan kunna uppvisas. Om inte försäkring tecknats kan detta medföra uppsägning av gällande avtal.

 §  7 ARBETSINSATS/AVHYSNING

 •   Avtalsinnehavaren är skyldig att delta på minst en av 2 arbetstillfällen som styrelsen föreslår. Om sådan tjänstgöring inte fullföljs skall båtplatsinnehavaren betala, av TSFK, fastställd avgift efter beslut på årsstämman.
 •  Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter är TSFK berättigat att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som TSFK kan finna påkallat på grund av det inträffade. TSFK fritages härigenom från allt ansvar för vidtagna åtgärder.
 •  Båtägaren skall också vara behjälplig mot klubben att se till att obehöriga ej kan ta sig ner i hamnen med fordon etc. Släpp ej igenom eftervarande fordon genom bommen om du inte med säkerhet kan fastställa att det är en behörig medlem, till exempel genom att fråga om okänd person kan koden.
 • Båtägaren är skyldig att iakttaga de ändringar som kan ske i ovanstående föreskrifter.

För mer info eller frågor kontakta Pelle Kinnander på 0731839810.