Resultat från metartävling nummer 3 på Björsjön.

I ett strålande solsken så var det 13st deltagare som igår deltog i metartävling nummer 3 på Björsjön. Deltagarna var fördelade på 6 Seniorer och 7 Juniorer. Kvällen skulle dock visa sig vara svårfiskad, även om man såg en hel del fisk uppe vid ytan. Fångsterna bestod mestadels av små abborrar och mört.

Resultat blev enligt följande:

Juniorer:

 1. Viggo Lundin 354gr
 2. Theo Kinnander 172gr
 3. Vilhelm Rydén 58gr
 4. Raoul Shultheiss 48gr
 5. Pontus Granström 24gr
 6. Melker Carlström & Filip Kjellberg kom på delad 6:e plats 0gr

Seniorer:

 1. Ingemar Nilsson 1668gr
 2. Bernt Olsson 938gr
 3. Kurt Karlsson 784gr
 4. Lars Holmgren 776gr
 5. Amanda Larsson 86gr

Tack för alla som var med och deltog i tävlingen och varmt välkomna åter nästa vecka till metartävling 4, som är öppen tävling på sjön Örlen och den sista metartävlingen innan sommaruppehållet.

Med vänliga hälsningar, Tibro Sportfiskeklubb.

 

#TibroSporfiskeklubb #Ungdomsklubben #Studeifrämjandetnorraskaraborg #Tibrokommun #Fiske

Step-By-Step Effective Your Russian Bride Programs

Find Love Fundamentals Explained

If you wish to acquire love first you’re inclined to become disappointed. Only then, can you truly know that you are truly love. Looking in the proper place Finding love could be very much like fishing.

The Value of Find Love

There are 3 ways for dating where you will find love. Therefore as to find love in all you do, you must be happy to do all sorts of things. With some patience and a excellent personality, love online can be found by everybody since often there is someone for you.

What Everybody Dislikes About Find Love and Why

About the love you would like through your new found self esteem, you will bring From the procedure. Love isn’t something that you bring in, it’s in us in the universe and we would like to master how to get it. If a individual has been married, they need to not search for a lost love.

Considering all of the folks on the web trying to find love, it’s difficult to not find a person to get in touch to. Love is well ready to believe the best of everyone. Help you find!

Every one can raise the number of love in their lives, even if they do not track down a person to marry. Love could possibly be comprehensive noodle . Truelove has become the most bizarre and very important type of a connection on Earth and the guy or woman who finds one is among the most lucky people to be living and enjoying the scenery and deserts, beaches, sun sets with their love that is authentic.

Because you’re too busy waiting for love to get you do not exude your dreams. Love might be complicated that the vast majority of the days. You’ll be on your way.

The Chronicles of Find Love

Love isn’t something. It’s a very important part of the experience. Love can be a rather straightforward factor. In the event you have to address finding love, we’ve detected some truths that may help you create the transition into love.

The Chronicles of Find Love

Love is but something you must devote. It is available from different styles that will be as satisfying as a good marriage. You have an STD, then you might not know that you’re not alone In the event you think you can not find love.

If You Read Nothing Else to Day, Go Through Through This Report on Find Love

My union had been https://yourrussianbride.net joyful. In addition, it is essential to bear in mind that there are specific instances when you need to leave work out of the film, although it’s great to have the form of union in that you will be in a position to discuss your lifetime. Developing a union isn’t always the simplest thing to accomplish. Possessing a happy and healthy marriage is one of the incredible success stories of life.

You’ve got a dog In the event you wish to approach women with dogs make sure. Everywoman could want to get a life or partner partner that’s sincere and would love her. The ladies are not permitted to be open as ladies.

Kommer inom kort

Kommer inom kort

Snart börjar den nya lagen GDPR att gälla.

GDPR

Vi uppdaterar medlemsvillkor och integritetspolicy.

Lika viktigt som det är för oss att erbjuda dig ett värdefullt, personligt och inspirerande medlemskap är det att du känner dig trygg med hur vi hanterar ditt medlemskap och dina personuppgifter.
Den 25:e maj träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Det nya regelverket stärker dina rättigheter och vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven. Tibro Spoetfiskeklubbs uppdaterade medlemsvilkor och integritetspolicy enligt nedan börjar att gälla från och med 25:e maj 2018.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Tibro Sportfiskeklubb, 866600-6476 (organisationsnummer), Kyrkefallavägen 22
543 34 Tibro, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. tävlingsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Sportfiskarna, studiefrämjandet och föreningens hemkommun m.m.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 • Föreningsadministration

 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet/ utbildning

 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

 • Ansökan om bidrag

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Utbildningar arrangerade av föreningen

 • Kontakt med medlem

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)

 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras i tredje hand/land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter i tredje hand/land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling m.m.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Resultat Metartävling 2 på Örlen.

Resultat Metartävling 2, 22/5-2018 på Örlen.

Ikväll bjöds vi på ett strålande solsken och ett nästan spegelblankt Örlen.Även en och annan fisk lyckades vi att lura upp. Resultat enligt följande.

Seniorer:

 1. Bernt Olsson 7718gr
 2. Jesper Carlström 4266gr
 3. Ingemar Nilsson 3950gr
 4. Kurt Karlsson 1425gr
 5. Kenny Olsson 0gr
 6. Amanda Larsson 0gr

Juniorer:

 1. Viggo Lundin 136gr
 2. Raul Shultheiss 100gr
 3. Julia Tidström 76gr
 4. Calle Eggen 0gr
 5. Melker Carlström 0gr
 6. Vilhelm Ryde´n 0gr

Bra kämpat alla ni som var med och ett stort tack för ert deltagande. Nästa tisdag är det Björsjön som gäller (Sluten tävling endast för klubbens medlemmar).

/Med vänliga hälsningar, Tibro Sportfiskeklubb.

Rättelse ang artikel i SLA

Rättelse angående dagens artikel i SLA
 
Hej!
Vi kunde i dagens SLA läsa om Tibro Sportfiskeklubb, men tyvärr med ngt felaktig information. Kalaset som var i fredags var en “tackfest” för de företag som via sponsring hjälpt oss med bygget av vårat klubbhus, så inga medlemmar förutom oss i styrelsen var där som artikeln påvisade.
 
Med detta sagt passar vi även på att informera om att det tilltänkta takstolkalaset för samtliga av klubbens medlemmar kommer att äga rum 28/7, mer info om detta kommer inom kort.
 
Hoppas nu att ingen tagit illa upp och missförstått detta. Vi riktar heller ingen skuld eller anklagelse till artikelns författare Elof Johansson, vi alla kan ju göra fel och missuppfatta ibland. Vi tackar istället för den skrivna artikeln.
 
Hjälp oss gärna att sprida detta även till dem som kanske inte har dator m.m.
 
/Med vänliga hälsningar, Styrelsen.

Ungdomsklubben meny

Varmt välkomna att delta i Tibro SFK:s ungdomsverksamhet. Vi träffas tisdagar kl 17:30-19:30 vid Aktivitetshuset på Järnvägsgatan 1 i Tibro. På ungdomsverksamheten så gör vi en massa roliga saker som tex betestillverkning, lär oss knutar mm och självklart så fiskar vi så ofta det går. Varje träff avslutas med fika alternativt korvgrillning om vi är ute på fiskeäventyr.
För mer info eller funderingar tveka inte att ringa till ungdomsledarna Pelle & Robban.

Vi har från och med i år 2018 bestämt att vi i ungdomsklubben är med och deltar i klubbens tävlingar, det är dock valfritt för våra ungdomar om de vill vara med i själva tävlingen mot et avgift på 20kr eller om de bara vill följa med ut och fiska. Detta innebär även att det blir lite längre tider. Vi samlas på den aktuella tävlingsplatsen för dagen 17:15 sen är tävlingen mellan 18:00-21:00. Barnen bör ha med sig kläder efter väder ngt att fika, samt lämpligt fiskeutrustning.

För mer info eller eventuella funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till:

Pelle: 0731/839810              Robban: 0706/749636

Varmt välkomna!

/Med vänliga hälsningar, Pelle & Robban.

Resultat metartävling 1 på björsjön 15/5-2018

Vi bjöds på gassande sol och ett vindstilla Björsjön, med mycket jagande myggor  och knott som sällskap =). Totalt var det 13 tävlande fördelat på 6 juniorer och 7 seniorer. Nästa tisdag 22/5 så är det mete på sjön Örlen som gäller och den tävlingen är en öppen metartävling så vi hälsar alla varmt välkomna. Deltagaranmälan sker på plats från klockan 17:15-17:40. och tävlingstiden är 18-21:00.

Resultatet

Juniorer.
1. Viggo   220gr,
2. Pontus Granström 184gr,
3.Raoul 122 gr,
4. Nova Lundin 22gr,
5. Vilhelm 10gr,
6. Melvin Påhlsson 0gr
Seniorer.
1. Bernt Olsson 1.104gr,
2.Ingemar Nilsson 840gr,
3. Markus Södergård 284gr,
4. Kurt Karlsson 268gr,
5. Ove Johansson 124gr,
6. Kenny Olsson & Jesper Carlström 0gr.
Obs alla metartävlingar är på tisdagar som vanligt, inte torsdagar som det står i det första utskicket av tävlingskalendern. Om någon önskar en uppdaterad tävlingskalender så skicka ett mejl till pelle@studio138.se, annars så står det rätt på hemsidan och Facebook. Sprid gärna detta till dem som eventuellt inte har någon dator etc.
/Med vänlig hälsning Tibro Sportfiskeklubb