Särkilda tävlingsbestämmelser för kustfiske

Kustfiske är fiske från fastland, ö eller från byggd konstruktion med fast landförbindelse. Med kustfiske menas allt fiske längs våra kuster.

Säkerhetsbestämmelser

Flytväst eller flytjacka skall användas och bäras på avsett sätt vid kustfisketävlingar. Beroende på lokala förhållanden bestämmer arrangören vilka säkerhetsåtgärder i övrigt som krävs.

SM-tävlingar

Vid DM kvalificerar sig 30% av deltagarna i herrsenior- och herrveteranklassen och i övriga klasser 50% till SM. Till klubblags-SM kvalificerar sig 30% av lagen vid DM.

Start, gångtid och förflyttning

Särskild gångtid före och efter tävling skall finnas. Vid ut- och ingång får inga spön vara upptacklade (apterade krokar eller sänken). Tävlingen börjar vid startsignal. De tävlande skall dessförinnan haft möjlighet att inta sina platser. Före startsignalen får redskapen iordningställas, men vattenytan ej brytas.

Tävlingsplats

Avståndet mellan de tävlande skall ej understiga tio meter (gäller även lagmedlemmar).

Fiskemetoder – Redskap och beten

Fisket skall bedrivas med spö, rulle och lina. Valfritt spinn, haspel eller fluga. Mete med toppknuten lina eller flötmete är förbjudet. Bottenmete är tillåtet. Tävlande får ej använda mer än ett spö åt gången. Otacklade reservspön får dock medföras. Med otacklade spön menas sådana utan apterade krokar. Allt ryckfiske med belastad krok är förbjudet liksom artificiellt bete med fast krok, med undantag för jigg. Vid fiske får man använda en trekrok eller tre enkelkrokar, (undantag artificiellt bete som av tillverkaren försetts med mer än en trekrok). Undertagshåv eller huggkrok får användas vid bärgning av krokad fisk. Vadning över knähöjd är, om inget annat anges i inbjudan, förbjudet. All mäskning är förbjuden.

Avlivning av fisk

All fisk som ej håller lagstadgat minimimått, eller av arrangören fastställt mått, skall omedelbart återutsättas. Den fisk som ska tas upp för invägning skall omedelbart avlivas. Fjärsing räknas ej (kan även gälla annan art om det meddelas i inbjudan). Levande betesfisk får ej användas. Om dispens för fri vadning har lämnats, får fångstnät för förvaring av fisk användas. Fisken skall då avlivas vid ilandförandet.

Avlivning av fisk

Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal och all fisk lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid. Fisk som krokats vid slutsignal får räknas i tävlingen. All fisk som håller lagstadgat minimimått godkänns. Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från gräs, sand, lera och dylikt.

Resultat

Vid DM- och SM-tävlingar gäller högsta sammanlagda vikt. Vid lika vikt avgör största fisk. Samma poängberäkning gäller övriga tävlingar, såvida ej annat anges i inbjudan till tävlingen.

Bestämmelser för tävlingsarrangör

Tävlingsområdet bör ej överstiga tre kilometer. Kommunikationsmöjligheter är obligatorisk vid dessa tävlingar och de skall finnas i sådant antal att hela tävlingsområdet kan kontrolleras. Tillräckligt antal båtar och livbojar måste finnas på lämpliga platser inom tävlingsområdet. Tävlingsarrangören skall noga hålla sig underrättad om väderleksförhållanden samt ha utsett en alternativ plats för tävlingen.