Årsmöte för Tibro Sportfiskeklubb den 20 februari 2018.

Ordförande Göran Anderberg öppnade mötet.
Kallelsen godkändes.
Ordförande för mötet valdes Göran Anderberg.
Sekreterare för mötet valdes Bernt Olsson.
Leif Svensson och Robert Johansson valdes som justerare och rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse var utdelad till alla deltagare.
Kassarapporten var utdelad till alla deltagare.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017,mötet beslutade enhälligt
att godkänna ansvarsfrihet.
Styrelsens rapporter och förslag: Medlemsavgift för 2019 sen 200kr,
Jun 100kr och familj 400kr .Hamnavgift 2019 600kr,reseersättning
18,50 ,Traktamente 2019 faktiska kostnaden,telefon ersättning till
alla ordinarie styrelseledamöter 700kr,webbmaster 300kr,anslag
till ungdomsverksamheten 2019 3000kr och dom får återkomma
för mer pengar.Alla dessa förslag godkändes.
Val: Ordförande för år 2018, Göran Anderberg .
Styrelseledamot för 2018-2019 Leif Svensson och Lars Holmgren,
Styrelsesuppleant Rickard.
Revisorer för 2018 Gullbritt Persson och Ingemar Nilsson.
Revisorsuppleant 2018 Kurt Karlsson.
Tävlingskommitteer och sammankallande: Pimpel vinter:
S.Leif Svensson,Kjell Kronvall,Bernt Olsson,Lars Holmgren och
Benny Svensson.Örlen mete: S.Robert Johansson,Dan Andersson,Peter Hjelm,
Marcus Södergård ,Bojan och Pelle Kinnander.
Örlen Gädda: S.Robert Johansson,Pelle Kinnander,Markus Södergård,Bojan
och Dan Andersson.
Björsjön mete: S. Bernt Olsson och Lars Holmgren. Båtpimpel Örlen: S.Bernt Olsson
och Lars Holmgren.
Hamnkommitten: S. Göran Anderberg,Bernt Olsson,Leif Svensson,Pelle Kinnander,
Lars Holmgren och Matti Kotka.
Ungdomskommitten: S. Robert Johansson,Pelle Kinnander,Kenny Olsson,Bojan,
Dan Andersson och Ingvar.
Kräftfiskekommitten: S. Robert Johansson,Göran Anderberg,Mattias Quick,Pelle
Kinnander,Kenny Olsson och Carina Främst.
Ombud till distriktets årsmöte och tävlingsmöte 2018: Lars Holmgen och Göran
Anderberg.Miljövårdsombud:Lars Holmgren. Kommunombud : Göran Anderberg.
Firmatecknare: var för sig: Göran Anderberg och Carina Främst.
Lotteriföreståndare:Lars Holmgren och Matti Kotka.
Lokalföreståndare: Göran Anderberg.Studieansvarig : Pelle Kinnander.
Webbmaster: Tobias Olsson.Trivselkommitten: S. Göran Anderberg,Pelle K,Lars
Holmgren,Kenny Olsson,Carina Främst,Bernt Ove S och Matti Kotka.
Valberedning:Kenny Olsson ioch Erik Österplan.
Övriga Frågor: En båtägare tog upp att klubben måste göra något åt stölderna av
båtmotorer,förslag om att sätta upp kameror.Robert J hade talat med Björsjöns
Fiskevårdsområde och vi får förlängt arrende med tre år.
Ordförande Göran Anderberg avslutade mötet med fika och prisutdelning.

Vid protokollet Bernt Olsson justeringsmän Leif Svensson och Robert Johansson