Årsmöte för Tibro Sportfiskeklubb den 16 Februari 2016 i kommunens aktivitetshus.

Mötet lockade 16 medlemmar.
Ordförande Göran Anderberg öppnade mötet.
Kallelsen till mötet godkändes.
Ordförande för mötet valdes Göran Anderberg
Bernt Olsson valdes till sekreterare för mötet.
Leif Svensson och Lars Holmgren valdes till justerare och rösträknare för mötet.
Styrelsens verksamhetsberättelse utdelades och godkändes.
Kassör Gull-Britt Persson läste upp kassarapporten som godkändes.
Revisorernas berättelse godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2015.
Styrelsens rapporter och förslag för 2017:Medlemsavgift  200kr sen,jun 100kr och familj 300kr.Hamnavgift 600kr. Reseersättning 1,85km,Traktamente oförändrat,Telefonersättning för ordinarie styrelseledamöter 700kr,ersättning till webmaster 300kr,anslag till ungdomsverksamheten 3000kr eller om dom behöver mer får
de äska om det.Alla förslag godkändes.
Val:Ordförande för 2016 Göran Anderberg, Styrelseledamöter: för 2016-17 Leif Svensson och Mattias Quick. Kassör: för 2016 Gull-Britt Persson,Revisorer: för 2016 Bernt Ove Sandsjö och Ingemar Nilsson. Revisorsuppleant för 2016 Andreas Asplund.
Tävlingskommitter  och sammankallande för år 2016. S=sammankallande.
Pimpel vinter: S. Leif Svensson,Kjell Kronvall,Kurt Karlsson,Lars Holmgren,Bernt Olsson     och Benny Svensson.
Örlen mete: S.Robert Johansson och Andreas Asp.
Mete Björsjön: S. Bernt Olsson och Lars Holmgren
Båtpimpel Örlen: S.Bernt Olsson och Kurt Karlsson.
Hamnkommittee: S. Göran Anderberg,Bernt Olsson,Leif Svensson,Kurt Karlsson,
Pelle Kinnander,Lars Holmgren och Sven-Erik Johansson.
Ungdomskommitte: S.Robert Johansson och Pelle Kinnander.
Kräftfiskekommitte:S.Robert J,Göran A,Mattias Q och Pelle K,Ingvar N och Kenny O.
Ombud till distriktets årsmöte och tävlingsmöte: S. Leif och Benny Svensson.
Miljövårdsombud: Lars H.,Kommunombud: Göran A,
Firmatecknare var för sig: Göran Anderberg och Gull-Britt Persson.
Lotteriföreståndare: Lars H. Studieansvarig:Pelle Kinnander.
Webmaster: Tobias Olsson,Trivselkommitten: S. Göran A,Pelle K,Mattias Q,Lars H,Ingvar N
och Kenny O.
Valberedning: S.Kenny O,Ingvar N och Bernt Ove S.
Övriga frågor: En fråga som kom upp var att kommunen hade en del folk som event kan
hjälpa till i hamnen,Lars kollar.Bernt Ove skänker en liten plastbåt till klubben.Pelle tog upp att han  fått förfrågan från studieförbundet om intresse för kurs i flugfiske.
Erik Ö lämnade över en skrivelse om en tävling i C§R för abborre i Örlen.
Robert och Pelle gav ett förslag om en öppen Gäddtävling i Örlen.
Prisutdelning från höstens båtpimpel genomfördes.
Ordförande Göran Anderberg avslutade mötet.
Vid protokollet Bernt Olsson                    Justeringsmän Leif Svensson och Lars Holmgren