Årsmötesprotokoll för Tibro Sportfiskeklubb

22 februari 2011

1. Årsmötets öppnande.

Vice Ordförande Leif Svensson öppnade mötet.

2. Godkännnande av kallelsen.
Mötet var utlyst i SLA,på hemsidan och ett utskick. Kallelsen godkändes av mötet.

3. Val av ordförande för mötet.
Leif Svensson valdes.

4. Val av sekreterare för mötet.
Bernt Olsson valdes.

5. Val av två justerare och rösträknare.
Pia och Kalle Petersen valdes.

6. Styelsens verksamhetsberättelse var utdelad till alla mötesdeltagare, den lästes upp och godkändes av mötet.

7. Kassarapporten var utdelad till mötesdeltagarna som godkände den.

8. Revisionsberättelsen för 2010 upplästes och godkändes av mötet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2010.
Årsmötet svarade enhälligt ja.

10. Styrelsens rapporter och förslag.
Medlemsavgiften för 2012.Oförändrad
Reseersättning för 2012.Oförändrad
Traktamente för 2012.Oförändrad.
Telefonersättning för 2012 till alla ordinarie styrelseledamöter.Oförändrad.
Ersättning till webmaster.Oförändrad.
Ersättning till kommitteansvariga.Oförändrad.
Anslag till ungdomsverksamhetern.Oförändrad.

11. Val av:

12. Kassör för 2011-2012.
Gull-Britt Persson omvaldes.

Styrelseledamot för 2011.
Bernt Olsson omvaldes.

Styrelsesuppleanter för 2011.
Pia Petersen omvaldes,Erik Österplan nyvaldes.

Revisorer för 2011.
Lars Holmgren och Tony Mård omvaldes.

Revisorsuppleanter för 2011.
Benny Svensson omvaldes,Leif Svensson nyvaldes.

Tävlingskommitteer och sammankallande för 2011:
Pimpel Vinter:Omval Bernt Olsson,Kurt Karlsson,Benny Svensson,Kjell Kronvall. Nyval Leif Svensson.

Örlen:Omval Pia och Kalle Petersen

Kust och Hav:Omval Benny Svensson och Robert Johansson

Mete: Tidanån Nyval Bernt Olsson och Ove Johansson

Örlen Robert Johansson,Pia och Kalle Petersen

Båtpimpel:Sammankallande Kurt Karlsson,Bernt Olsson

Bryggkommitten:Sammankallande Inge Andersson,övriga Kurt Karlsson, Sven E Johansson dy,Lennart Broberg och Per Andersson.

Ungdom o trivselkommitten: Sammankallande Robert Johansson övriga Tony Mård,Gustav Österplan och Benny Svensson.Nyval Lars Holmgren.

Kräftkommitten:Sammankallande Robert Johansson övriga Kalle Petersen och Göran Anderberg.

Ombud till distriktet:Leif och Benny Svensson.

Miljövårdsombud:Lars Holmgren.

Kommunombud:Göran Anderberg.

Firmatecknare:Ordförande och kassör var för sig.

Lokalföreståndare:Göran Anderberg.

Lotteriföreståndare:Lars Holmgren.

Studieansvarig:Robert Johansson

Webbmaster:Maria Ahlgren.

Valberedning:Maria Ahlgren och styrelsen.

13. Övriga frågor.
Robert Johansson hade fått ett förslag från Björsjöns fiskevårdsförening om att TSFK kunde arrandera Björsjön med en prövotid på 3år,mötet beslutade att styrelsen tar kontakt med fiskevårdsföreningen och inleder förhandlingar.Mötet beslutade att protokoll från halvårsmöten och årsmöte kan ligga på hemsidan.

14. Mötet avslutades med smörgåstårta och Sten Gunnar Stensson som berättade och visade bilder från sina resor i Afrika.

Vid protokollet
Bernt Olsson