Särskilda tävlingsbestämmelser för tradtionellt mete

Uppdaterade till bestämmelserna som gäller från 2002-01-01

Tävlingsregler Örlen

Man får meta hur man vill. Mask maggot majs (dock inte betesfisk eller öga. Man får även pimpla med ett spö. Eftersom det inte finns nån fisk inne på grunt vatten de första tävlingarna.

SM-tävlingar

Till SM individuellt kvalificerar sig samtliga deltagare i yngre och äldre damjuniorklassen, 50 % i yngre herrjuniorklassen, 30% av deltagarna i herrjuniorklasserna och 15% i övriga klasser. Till SM lag kvalificerar sig 10% av startande lag, förutom i yngre herrjuniorklassen där 50% av lagen går till SM och i damjuniorklasserna där samtliga lag går till SM.

Lottning

Tävlingsplatsen skall lottas vid närvaro av den tävlande. Tävlingsarrangören äger rätt att, om särskilda skäl föreligger, tillämpa annat lottningsförfarande. I så fall skall detta ske i närvaro av förbunds- eller distriktsrepresentant och skall anges i inbjudan till tävlingen. Vid klubblags-SM skall sektionsindelad lottning tillämpas.

Start, gångtid och förflyttning

Särskild gångtid före och efter tävlingen ska finnas. Vid ut- och ingång får inga spön vara upptacklade (apterade krokar eller sänken). Tävlingen börjar vid startsignal. De tävlande skall dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser och ställa i ordning sina redskap. Vid DM- och SM-tävlingar får vattenytan endast brytas före tävlingens start för lodning av djupet på tilldelad tävlingsplats. Detta får dock inte ske med mäsk eller agn av något slag. All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots. Vid förflyttning skall all utrustning medföras. Det är tillåtet att använda kärra för transport av utrustning och fångst.

Tävlingsplats

Tävlande med lottnummer 1 fiskar mellan markering 1 och 2, lottnummer 2 mellan 2 och 3 o s v alltså från det lottade numret till det högre numret. All utmarkering av platser skall ske från vänster till höger. Tävlande får ej kasta sitt bete, låta det följa med strömmen eller avsiktligt drilla fisk på annan plats. Tävlande har rätt att byta till annan ledig plats efter 15 minuter, efter det att signal givits. Tävlande får dock inte lämna sin lottade plats före signalen för byte. Avståndet mellan de numrerande markeringarna skall vara åtta meter men kan av tävlingsarrangören minskas till fem meter om särskilda skäl föreligger (t ex platsbrist). Reservplatser som motsvarar minst 10% av antalet deltagare skall finnas. Reservplatserna skall vara fullt fiskbara och markerade med 0, samt vara jämt fördelade över tävlingssträckan. Frizoner får ej förekomma på DM och SM.

Fiskemetoder – Redskap och beten

Vid DM- och SM-tävling får tävlande använda spö med rulle och fri linlängd eller spö av valfri längd. Tävlande får endast fiska med ett spö och en enkelkrok åt gången. Tacklade eller otacklade reservspön får medföras under tävlingstiden. S. k. undertagshåv får endast användas vid bärgning av krokad fisk. Drag, pirk eller liknande får ej användas som sänke/bete. Krok med lysmassa och/eller mormyska är förbjudet. Fisk eller del av fisk, bröd, deg eller någon form av pasta får inte användas som bete. Mäskning är förbjudet. Vadning, över knähöjd, är ej tillåten vid DM- och SM-tävlingar.

Avlivning av fisk

Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet.

Invägning

Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal och all fisk lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid. Fisk som krokats vid slutsignal får räknas i tävlingen. All fisk utom gädda räknas. Fisk som ej håller lagstadgat minimimått ska omedelbart återutsättas. Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från gräs, sand, lera och dylikt.

Resultat

Vid DM- och SM-tävlingar gäller högst sammanlagd vikt. Vid lika vikt vinner den som har mest antal fiskar. Samma regel gäller vid övriga tävlingar såvida inget annat anges i tävlingsinbjudan.